Definiëren onderzoeksvraag voor KICIS

Op 6 oktober vond er een digitaal overleg plaats over de onderzoeksvraag die de pijler zal zijn voor het project KICIS. De volgende onderwerpen zijn tijdens dit overleg besproken:
1. Onderzoeksopdracht KICIS – Stand van zaken
Tijdens de kick-off meeting is afgesproken dat de University College Roosevelt zal starten met het formuleren van de onderzoeksvraag. Zodra de onderzoeksvraag – door alle deelnemers – definitief is geformuleerd, kan het project verder worden vorm gegeven.

2. Flow Chart – 1e voorzet UCR
De UCR heeft een eerste aanzet gegeven door het maken van een flowchart. Hierbij worden 2 stromen uiteengezet. Deze zijn aangeduid met de kleuren groen en oranje.
Groen: H2 Production H2 Storage static/mobile H2 Transport – continuous/batch Oranje:H2 Production Hazards H2 Storage hazards H2 Transportation hazards

Groen staat voor Maken, Opslaan, Transporteren en Gebruiken.
Oranje staat voor Gevaar (ongedefinieerd) en Risico’s oftewel thema’s die geënt zijn op: Kansen, Omvang, Consequenties etc.
De opdracht die UCR heeft is om een product op te leveren, waarbij er een keuze is gemaakt uit de diverse thema’s, waar verder aan zal worden gewerkt zoals het definiëren van de hazards.
Door de ervaring die binnen het project is vanuit de risico-wereld (RIE) te combineren met kennis uit het veld zal worden geprobeerd om een zo goed mogelijk thema(s) en resultaat op te leveren die voor Zeeland van belang is/zijn.

Mogelijke thema’s die aan de lijst kan worden toegevoegd zijn:
• Design to Maintain zorgen dat installatie goed wordt ontworpen / neergezet
• Maintainability onderhouden van de installatie
• Logistiek combinatie van bestaande infrastructuur in Zeeland
• Grensoverschrijdend toepasbaarheid nationaal en mondiaal
Afgesproken wordt dat nieuwe thema’s worden aangeleverd door de projectleden in week 42.
Let op: alle thema’s zijn bespreekbaar. Dus denk zo ver als kan!

3. Wat verder ter tafel komt
Hoe komt dit project tot een onderzoeksvraag zodat er ook onderzoek kan plaatsvinden en eventueel tot de bouw van een installatie over kunnen gaan?
De onderzoeksvraag is wat we met elkaar samen brengen. Daarom starten met divergeren (alles in beeld krijgen) en vervolgens convergeren (keuzes maken).

Is er al een tijdlijn voor het project?
Op dit moment is er een lijst gemaakt van alle activiteiten die staan te gebeuren. Die is inmiddels ook rondgestuurd. Daarnaast zal er een afspraak met Jaap worden ingepland om te bekijken welke stappen nodig zijn (en tijdmomenten) om tot de definitieve onderzoeksvraag te komen.
Ook zal contact worden gezocht met Stimulus omtrent de rekbaarheid van het project. Over de uitkomst worden de deelnemers nog nader geïnformeerd.

Samenwerken…
Belangrijk is om met elkaar (input) tot deze onderzoeksvraag te komen, zodat de kennisinstituten een product ontwikkelen die op de vloer ook echt toepasbaar is (efficiënt en effectief)! Daarnaast kan, naar buiten toe getoond worden, dat er met kritische en vakkundige ogen naar het resultaat is gekeken.

Verwachtingen naar elkaar…
Zorg ervoor dat er thema’s worden aangeleverd die relevant zijn ten aanzien van gevaar: denk aan maintenance, ontwerpen van systemen etc. Alles wat thuis hoort bij “hazards”.
Opm: In de werkpakketten wordt nu gesproken over bestrijding, beter zou zijn om een koppeling te maken naar “het voorkomen” van incidenten.

De thema’s worden op dit moment verzameld zodat de University College Roosevelt kan starten met de inventarisatie van onderwerpen. Deadline is: 1 januari 2021.

Leave a reply

Comment
Name
E-mail