Nieuwsbrief SSN 01-2021

Voorwoord
Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief van het Schelde Safety Network.
Nu fysiek contact – en daardoor de “losse” bijpraatmomenten – door de coronamaatregelen meer en meer plaats heeft gemaakt voor het digitale tijdperk, willen wij deze gelegenheid aangrijpen, u via een nieuwsbrief nader te informeren over de onderwerpen waar het Schelde Safety Network zich op dit moment mee bezig houdt. Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief 2x per jaar zal worden uitgebracht.

Stand van zaken Schelde Safety Network
Een inkijkje door directeur Jeroen Meijering
Inderdaad dit is de 1e nieuwsbrief van het Schelde Safety Network. Blij dat we u op deze manier kunnen informeren over de activiteiten die we reeds ondernemen, maar wellicht nog meer om de leden uit te dagen zelf met nieuwe problemen of uitdagingen te komen zodat we als SSN kunnen helpen om een oplossing te bedenken of verder onderzoek te doen.

Ons ledenbestand is nu zodanig dat we een brede blik kunnen werpen op problemen en uitdagingen. We zijn immers een coöperatie met leden uit het bedrijfsleven (groot en klein), (semi)- overheid en onderwijs.
De komende periode zullen we onze leden benaderen met een aantal digitale netwerkbijeenkomsten waarin we specifieke onderwerpen willen behandelen door specialisten op het vakgebied. Als eerste onderwerp nemen we het gebruik van fluorvrij blusschuim en belichten we de diverse aandachtspunten.

Graag wil ik u uitnodigen om te helpen het netwerk verder uit te bouwen. Een belangrijke stap hierin is het aantrekken van nieuwe leden. Zijn er suggesties van bedrijven of instanties die we kunnen benaderen dan horen we het graag. Voor nu veel leesplezier en tot horens!

Projecten
EUREKA – European Research & Knowledge Association
Tijdsduur: september 2019 tot december 2019 (met uitloop naar maart 2021)
Deelnemers: KI<|MPi, Bio Base Europe Training Center en Schelde Safety Network.
Subsidie: Provincie Zeeland en initiatiefnemers

Het project EUREKA is een project waarbij de focus ligt op safety-vraagstukken voor industrie en maintenance. Voor het project EUREKA werd “oud-gedeputeerde” Ben de Reu aangesteld als boegbeeld. Eind 2019 en begin 2020 bezocht de heer De Reu diverse organisaties met als doel te onderzoeken of er in Zeeland behoefte is aan een kennis-, innovatie- en trainingscentrum voor industrie en maintenance waarbij een relatie wordt gelegd naar het trainen en oefenen van bedrijven en hulpdiensten. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd in een bijeenkomst dat plaats vond op 4 maart 2020 in het Industrieel Museum in Sas van Gent.

Na de bijeenkomst van 4 maart is er een stappenplan gemaakt met daarop de volgende activiteiten:
• de uitwerking van een Business Case;
• oprichting van een projectteam die zich zal inzetten voor het project gedurende 3 jaar;
• nagaan of er aansluiting gezocht kan worden bij de het rapport Wientjes “compensatiegelden
marinierskazerne” via de Provincie Zeeland;
• nagaan of er draagvlak is bij het Hoger onderwijs in Zeeland te behoeve van oefenen en
onderzoek;
• bestaande netwerken inzetten om zodoende te zoeken naar wederzijdse activiteiten waardoor
EUREKA aan gekoppeld kan worden;
• definiëren van een 2-tal onderzoeksvragen: waterstof en menselijk gedrag.

Op dit moment is het proces nog in volle gang. Getracht wordt in het eerste kwartaal van 2021 meer te weten over de voortgang en borging van het project.

KICIS – Kennis en InnovatieCentrum voor Calamiteitenbestrijding in de Industrie en Scheepvaart
Tijdsduur: 01-01-2020 – 31-12-2022
Deelnemers: Schelde Safety Network (penvoerder), Engie, Dow Benelux, Veiligheidscentrum Zeeland B.V., University College Roosevelt, H2K, KIC-Mpi, Multraship B.V.
Subsidie: Europa (Europees fonds voor regionale Ontwikkeling – OPZuid – Provincie Zeeland

Het project KICIS zou officieel begin 2020 van start gaan, maar door de corona uitbraak heeft de officiële kick-off plaats gevonden op 2 juli 2020. Het project dat staat voor het onderzoeken en testen van een grootschalige toepassing van waterstof in de industrie heeft uiteindelijk tot doel om hulpverleners kaders te geven:
• hoe met deze nieuwe “grondstof” om te gaan,
• op welke manier kaders kunnen worden toegepast in het huidige veiligheidsniveau,
• en nieuwe inzichten te geven voor wat betreft de kennis van nu versus het nieuwe denken en
handelen.

Op dit moment is de Roosevelt Academy bezig met het definiëren van de definitieve onderzoeksvraag. Deze zal voortkomen uit de thema’s die de afgelopen maanden zijn aangedragen door de deelnemers. Zodra de onderzoeksvraag is geformuleerd, kan er een daadwerkelijke start met het project worden gemaakt. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2021 zal zijn.

Om de zichtbaarheid van het project te vergroten is er een logo ontwikkeld, dat voortaan in elke communicatieve uiting te zien zal zijn.

Nieuwe uitdagingen en verkenningen…
De afgelopen periode is gebruikt om te kijken naar nieuwe projectuitdagingen. Natuurlijk hoort daar een vervolg op het KICIS project bij en daarmee naar het gebruik van waterstof. Vanuit het KICIS project zullen de komende periode vragen ontstaan die in het eerste gedeelte van het project nog niet binnen het huidige project konden worden opgepakt.

En verder:
1. Wordt op dit moment de inzet van drones en data-analyse voor het uitvoeren van bewakingstaken
en incidentbeheersing onderzocht als mogelijk subsidieproject. Mogelijke partners hierin zijn
natuurlijk de individuele bedrijven, havenbedrijven, hulpdiensten en leveranciers
2. Is er een eerste verkennende studie opgestart naar een versterking van de samenwerking tussen
veiligheidspartners in de Scheldedelta
3. Worden de mogelijkheden onderzocht om vervuild bluswater (bijvoorbeeld blusschuim) snel en
adequaat te kunnen ontdoen van schadelijke stoffen zoals Flour en P-Fass.

1e Hulp bij specifieke onderzoeksvragen, uitdagingen of problemen…
Denkt u vanuit uw eigen werkveld, dat er onderwerpen zijn waarover:
• u meer zou willen weten, of
• die nader uitgezocht zouden moeten worden, of
• waarbij uw bijdrage van onschatbare waarde is,
en die door een gezamenlijke aanpak interessant of uitdagend kan zijn, dan horen we dat graag van u!!
Aan de hand van de vraag kijken we dan samen naar een manier om het onderwerp op te pakken.

Leave a reply

Comment
Name
E-mail