Project KICIS (Kennis- en InnovatieCentrum voor Calamiteitenbestrijding)

De projectaanvraag voor het project KICIS is tot stand gekomen met OP Zuid met als doel de realisatie van een oefen-, test-, onderzoeks- en kenniscentrum in Zeeland.

De komst van een nieuw Kennis- en Innovatiecentrum voor Calamiteitenbestrijding gericht op Industrie en Scheepvaart is niet alleen bedoeld voor het vergaren van kennis en kunde maar zal ook worden ingezet als middel om ervaring uit te wisselen. Denk hierbij aan het gebruik van kleine fieldlabs die als ondersteuning gebruikt worden voor het uitvoeren van diverse testen en onderzoeken. De toegevoegde waarde van deze fieldlabs is dat ze duurzaam zijn, toekomstbestendig en worden ontworpen, gemaakt en gebruikt door de projectdeelnemers. Daar waar mogelijk zal worden gezocht naar nieuwe technieken.

Voor OP Zuid is het belangrijk – zeker gezien de ontwikkelingen in “nieuwe” brandstoffen – na te denken over een verantwoorde omgang met koolwaterstoffen. Voorbeelden zijn: Biobrandstoffen, LNG en CNG. Waterstof en ammoniak zijn weliswaar geen koolwaterstof maar dragen in veel toepassingen bij aan het (mogelijk) verminderen van het gebruik van koolwaterstoffen in de vorm van nieuwe brandstof of als koelmiddel bij de opslag van energie in windmolenparken. 

Aangezien de opslag, overslag en diverse handeling van bovengenoemde stoffen risicovol is, zal de toepassing van bestrijdings- en beheersingstechnieken hieraan moeten worden aangepast. Dit maakt dat het een belangrijk en nuttig onderwerp wordt voor onderzoek; zoals het bepalen van de juiste blustechniek met inzet van de huidige beschikbare middelen en/of het zoeken naar innovatieve nieuwe beschermingsmiddelen en blusmethodes.

De uitkomsten van de onderzoeken en testen zal worden vertaald naar praktijksimulaties in de gebruikte fieldlabs, waardoor deze een duurzame bestemming krijgen. Doel is om de lesstof eenvoudig te ontsluiten via e-learning of andere digitale lesmiddelen.