EUREKA

Project EUREKA (European research & knowledge association)

Wat is EUREKA?
In 2018 heeft de VNCI de intentie uitgesproken om samen met de landelijke overheid en wetenschapspartners te bekijken hoe veiligheid nu en in de toekomst beter geborgd kan worden (zie ambitiedocument “Safety Delta Nederland”).
Aansluitend op deze intentie heeft het consortium dat bestaat uit het Schelde Safety Network, Ki<|MPi en de Bio Base Europe Training Center besloten om via gezamenlijk onderzoek te kijken naar de haalbaarheid van een cluster voor kennis- en onderzoek (EUREKA). De focus komt hierbij te liggen op safety-vraagstukken van industrie en maintenance en er zal een relatie worden gelegd naar het trainen en oefenen van bedrijven en hulpdiensten.

Wat zijn deze zogenaamde safety-vraagstukken? Denk hierbij aan:
Operationele aanpak van incidenten met waterstof
Er is veel over waterstof bekend maar relatief weinig van een goede incidentbestrijding
Inzet van robotica, drones etc. bij incidentbeheersing
Hoe kunnen onderhoudstechnieken met robottechniek toegepast worden in de incidentbestrijding waardoor ze snel, efficiënt en betaalbaar beschikbaar zijn?
Operationele vertaling PGS 29 (tankputbrand)                                                                                                                                    Gekeken wordt hoe beleidskaders operationeel toegepast kunnen worden en/of naar de haalbaarheid in de praktijk
Toepassing van Fluorvrij blusschuim
Bij de bestrijding van koolwaterstofbranden wordt gebruik gemaakt van blusschuim. Het ontbreken van Fluor heeft een nadelig effect op de blussing. De vraag is hoe dit opgelost kan worden.

Voor het oplossen van deze safety-vraagstukken zal worden gekeken naar kennisinstituten op academisch en HBO niveau.

Het project EUREKA heeft het voortouw genomen om de komende maanden (tot 31 december 2019) aan de hand van een haalbaarheidsstudie bovengenoemde informatie boven tafel te krijgen. Door de huidige situatie in kaart te brengen en door het voeren van gesprekken met bedrijven, kennisinstellingen en overheden zal een wensenlijst worden geproduceerd wat vervolgens wordt vertaald in een Business plan. Deze lijst zal – omdat vanuit een cross-sectoraal oogpunt wordt gewerkt – die gebieden en organisaties bloot leggen waar samenwerking noodzakelijk is en zal worden bekeken welke behoefte er bij bedrijven is op het gebied van:
• testen en onderzoek en/of
• oefenen en trainen in een grootschalig realistisch trainingscentrum

Door alle informatie met elkaar te verbinden in het zogenaamde “Safety Delta” kan de kenniseconomie in Zeeland worden versterkt, kunnen bedrijven aan deze Provincie worden verbonden en wordt de leefbaarheid van Zeeland vergroot.

Dit project is mede tot stand gekomen met financiering van de Provincie Zeeland.